Fen Bilimleri Öğretmenliği ÖABT Alan Eğitimi Çözümlü Test

AçıkEylül 17, 2020 tarafındanEvrim Oguz

Fen Bilimleri Alan Eğitimi

Soru 1
Fen bilgisi öğretmeni Elif Hanım, öğrencilerine bir deney yaptırmak istemektedir. Ancak yeterli malzeme olmadığı için deneyi kendisi yapacaktır. Öğrencileri laboratuvara götürmüş ve tüm öğrencilerin görebileceği bir şekilde deneyini yapmaya başlamadan önce bir araç hazırlamıştır. Bu araç üzerinde deney sürecinin kuramsal boyutu, veri dönüşümleri, bulgular, sonuçlar, araç gereçler gibi tüm süreci bir bütün halde görmelerini istemektedir.   Elif öğretmenin kullandığı araç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kavramsal değişim metinleri
B
Kavram karikatürleri
C
Tahmin gözlem açıklama
D
Vee diyagramı
E
I diyagramı
1 numaralı soru için açıklama 
Vee diyagramı, öğretim stratejisi, ölçme değerlendirme aracı, laboratuar raporu veya kavram yanılgılarının tespit edilmesi amacıyla kullanılan Vee diyagramı amacı öğrencilerin bilgiyi anlamalarına ve yapılandırmalarına yardım etmektir. Planlama (kavramsal kısım), uygulama (odak soru) ve değerlendirme (yöntemsel kısım) olmak üzere toplam üç kategoriden oluşur. Öğretmen tarafından dersten önce kullanılabileceği gibi ders sırasında öğrenciler tarafından da kullanılabilir. Doğru cevap D seçeneğidir.
Soru 2

Yıldız öğretmen öğrencilerine bir deney yaptırmak istemektedir. Ancak deney raporunu hazırlarken öğrencilerin, kavramları, yöntemi, uygulama basamaklarını, hipotezleri, veri dönüşümlerini, problem durumu, araç gereçleri bir arada görmesini istemektedir. Aynı zamanda bilimin sarmal ilerlemesi gerektiğine inanan Yıldız öğretmen aynı raporda yeni araştırma sorusunun yer almasını istemektedir. Öğrencilerin bu tip deneyleri hayatlarına entegre etmekte zorlandıklarını bilen Yıldız öğretmen deney raporunda hayata entegrasyon bölümünün de olmasını istemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Yıldız öğretmenin isteklerine cevap verebilecek bir araçtır?

A
Kavramsal değişim
B
Tanılayıcı dallanmış ağaç
C
Yapılandırılmış grid
D
Vee diyagramı
E
I diyagramı
2 numaralı soru için açıklama 
I diyagramları öğrencilerin bilimsel araştırmaları daha derinlemesine anlamasını sağlayan, bilimsel süreç becerilerinin kullanıldığı deneysel araştırma aktivitelerini organize eden bir uygulama ve değerlendirme aracıdır. Sınıflarda araştırmanın doğru yönetilmesi için öğretmen ve öğrencilere yardımcı olmayı, araştırma sorusunu günlük hayatla ilişkilendirmeyi, öğrencilerin önceki bilgilerini açığa çıkarmayı ve araştırma sonunda yeni bir araştırma sorusuna geçiş yapmayı amaçlarlar. Doğru cevap E seçeneğidir.
Soru 3
I. Maddelerin saklandıkları kaplar tahriş olabilecek türden olmamalıdır II. Raflar demirden yapılmalıdır III. Maddelerin organizasyonu basit ve anlaşılır olmalıdır.  Laboratuvardaki kimyasal maddelerin depolanması ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
3 numaralı soru için açıklama 
Kimyasal maddeler depolanırken, depolanma işlemi açık ve basit işlem dizileri şeklinde olmalıdır. Kilitli dolaplar kullanılmalıdır. Alev alan sıvılar ağzı kapatılarak havalandırılabilen bir yerde saklanmalıdır. Maddelerin saklandıkları kaplar tahriş olabilecek türden olmamalıdır. Ancak demir, asitler ve birçok kimyasal maddeden etkilendiği için kullanılmaması gerekir. Doğru cevap E seçeneğidir.
Soru 4
Laboratuvar malzemelerinde bulunan yukarıdaki sembol aşağıdaki anlamlardan hangisine gelmektedir?  
A
Alev alıcı
B
Aşındırıcı
C
Oksitleyici
D
Patlayıcı
E
Şiddetli alev alıcı
4 numaralı soru için açıklama 
Sembol alev alıcı madde sembolüdür. ancak F işaretine dikkat etmek gereklidir. F işareti var ise Şiddetli Alev Alıcı anlamına gelmektedir. Doğru cevap E seçeneğidir.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi 7E modeline göre merak uyandırma basamağında yapılacak bir etkinliktir?
A
Odak soruları sor.
B
Öğrencilerin mantıklı açıklamalar yapabilmek için elde ettikleri verileri kullanmaları gerektiğini vurgula.
C
Öğrencilerin kavramları, açıklamaları ve tanımlamaları önceden edindikleriyle kullanmalarını iste.
D
Öğrencilerin ilk bilim insanının düşündüklerini hissetmelerini sağla.
E
Öğrencileri dinle ve gözlemle
5 numaralı soru için açıklama 
7E Modelinde 7 basamak varıdr. Teşvik Etme(Merak uyandırma): Öğrenci ön bilgileri ve ne düşündükleri ortaya çıkartılır. Öğrenciler yeni anlatılacak konuyla ilgili düşünmeye sevk edilmektedir. Keşfetme: Öğrenciler etkinlik dahilinde serbest düşünerek tahminler yapar, hipotez kurarlar. Açıklama: Öğrenciler grup tartışmaları ve öğretmenin rehberliğinde seçilen kavramların açıklama ve tanımlamalarını yaparlar. Ayrıca öğretmenin yaptığı açıklamaları dinleyen öğrenciler bu açıklamaları dinleyerek yorumlamaya çalışırlar. Genişletme: Öğrencilerin kavramları, tanımlamaları ve açıklamaları araştırmaları ve bunları kullanılması istenir. Kapsamına Alma: Öğretmen mevcut kavramların diğer alanlardaki anlamlarını da hatırlatır, karşılaştırır ve bu yolla yeni kavramlar oluşturur. Bu yönde öğrencilere yeni sorular sorulur. Öğrenciler ise yeni kavramlarla önceki öğrendikleri kavramlar arasındaki ilişkiyi görürler. Değiştirme: Grup tartışması yoluyla kavramlar hakkında bilgi paylaşımı yapılır. Grup tartışmasıyla öğrencilerin fikirleri değişebilir. İnceleme – Sınama: Öğretmenin, bilginin nasıl yapılandırdığını öğrencilerle birlikte ölçtüğü aşamadır. Bu durumda A ve E seçeneğinde verilenler keşfetme aşaması, B seçeneği açıklama aşaması, C seçeneği genişletme aşamasıdır. D seçeneğinde verilen durum ise merak uyandırma/teşvik etme aşamasıdır. Doğru cevap D seçeneğidir.
Soru 6
Öğrencilerin bir konudaki kavram yanılgılarını tespit eden bir öğretmenin bu yanılgıyı gidermek için öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmektedir?
A
Konu ile ilgili deneyler yaptırmak
B
Görsel sunumlar kullanmak
C
Doğru bilgiyi aktarmak
D
Kavram yanılgılarını gidermek
E
Kavram yanılgıları ile yüzleştirmek
6 numaralı soru için açıklama 
Kavram yanılgıları, günlük yaşam deneyimleri ile oluşturulmuş, değiştirilmeye karşı çok dirençli yanlış bilgilerdir. Kavram yanılgılarını gidermek için aşağıdaki üç adım izlenmelidir; Kavram yanılgısını tespit etmek Kavram yanılgıları ile yüzleştirmek(yanlış kavramların farkına varmasını sağlamak) Kavram yanılgılarını gidermek Öğretmenin kavram yanılgısını tespit ettikten sonra, öğrencileri kavram yanılgıları ile yüzleştirmesi gerekmektedir. Doğru cevap E seçeneğidir.
Soru 7

Fen Bilimleri dersi öğretim programı yapılandırmacı yaklaşımın esaslarına göre hazırlanmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının varsayımlarından biri değildir?

A
Öğrenme ve öğretmen her zaman doğrusal değildir.
B
Öğrencilerin kişisel bilgi, görüş ve tutumları öğrenmeyi etkiler.
C
Farklı şekilde öğrenen öğrenciler vardır.
D
Fen öğretimi mevcut kavramlara eklemeler yapılmasını gerektirir.
E
Bilgi ve anlayışlar her birey tarafından kişisel olarak oluşturulur.
7 numaralı soru için açıklama 
Yapılandırmacı temelli Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim programının temel varsayımları; Öğretme ve öğrenme arasındaki ilişki her zaman doğrusal ve birebir değildir. Öğrencilerin, öğrenme süreci öncesinde edinilmiş kişisel bilgi, görüş, inanç, tutum ve amaçları öğrenmeyi etkiler. Sınıfta farklı şekilde öğrenmeye ihtiyacı olan öğrenciler vardır. Öğrenme pasif bir süreç değil, öğrencinin öğrenme sürecine katılımını gerektiren etkin, sürekli ve gelişimsel bir süreçtir. Bilgi ve anlayışlar her birey tarafından kişisel ve sosyal olarak yapılandırılır. Fen öğretimi, mevcut kavramlara eklemeler yapılması veya genişletilmesi olmayıp, bunların köklü bir şekilde yeniden düzenlenmesini gerektirebilir. İnsanlar, dünyayı anlamlandırmaya çalışırken yapılandırdıkları yeni bilgileri değerlendirerek özümler, düzenler veya reddedebilirler. Doğru cevap D seçeneğidir.
Soru 8

Fen Bilimleri okuryazarlığını geliştirmek için program uygulanırken öğrencilerin araştırma, sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine katılmasını sağlayacak çeşitli etkinlikler kullanılabilir.

Aşağıdakilerden hangisi karar verme sürecinde sorulacak bir sorudur?

A
Çayım neden bu kadar çabuk soğudu?
B
Çayın soğuması ile ilgili ne biliyorum?
C
Çayımı sıcak tutmak için nasıl bir bardak yapabilirim?
D
Seramik ya da polistiren bardaktan hangisini kullanmalıyım?
E
Çayımı nasıl yapılmış bardak türlerinden içebilirim?
8 numaralı soru için açıklama 
Fen ve teknoloji okuryazarlığını geliştirmek için program uygulanırken öğrencilerin araştırma, sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine katılmasını sağlayacak çeşitli etkinlikler kullanılabilir. Araştırma-sorgulama sürecinde “neden”, problem çözme sürecinde “nasıl”, karar verme sürecinde ise “ne yapılmalı” sorularına cevap aranır. Öğretmen, öğrencilerin bilmeleri gereken her şeyi söylemek yerine soru sormalarını, meraklarını sürdürmelerini sağlamalı ve bu sorulara cevap ararken onlara rehber olmalıdır. Bu durumda A ve B seçenekleri ne/neden sorusu, C ve E seçenekleri nasıl sorusudur. Ancak D seçeneğinde verilen soru Karar verme sorusudur. Doğru cevap C seçeneğidir.
Soru 9
I. Madde kökünde tek bir fikir olmalıdır II. Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlığı arttıkça madde güçlüğü artar III. Ortaokul düzeyinde dört seçenekli olması önerilir Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Fen bilimleri öğretim programında belirtildiği üzere çoktan seçmeli maddelerin yazılması ile ilgili doğru ifadedir?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
Çoktan seçemeli testler; 1. Madde kökünde tek ve temel bir fikir olmalıdır. 2. Her madde karmaşık davranış, beceri zincirleri yerine, yalnızca bir tek zihinsel beceri üzerine odaklanmalıdır. 3. Madde kökü olabildiğince açık seçik ifade edilmiş olmalıdır. 4. Madde kökünde gereksiz açıklamalardan ve ifadelerden kaçınılmalıdır. 5. Kökte seçeneklere ipucu veren ifadeler kullanılmamalıdır. 6. Seçenekler anlam ve dil bilgisi bakımından kökle uyumlu olmalıdır. 7. Seçeneklerin tümü ifade, gramer ve konu bakımından homojen bir grup oluşturmalıdır. 8. Seçeneklerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır. 9. Cevapları kişilere göre değişebilecek sorulardan kaçınılmalıdır. 10. Tuzak niteliğinde olan sorulardan kaçınılmalıdır. 11. Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlığı arttıkça maddenin güçlüğü de artar. 12. Seçeneklerin sıraya konulabileceği maddelerde, bunların seçeneklere yerleştirilmesi belli bir sırada olmalıdır. 13. “Yukarıdakilerin hepsi” seçeneği dikkatli kullanılmalıdır (Bu seçenek, maddedeki bütün seçeneklerin birbirine çok benzer olduğu hallerde kullanılabilir.). 14. “ Yukarıdakilerin hiç biri” seçeneği doğru cevap olarak kullanılmamalıdır. 15. Seçenek sayısı testin hitap ettiği öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. Örneğin, üçüncü sınıfta üç seçenekli; dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarda dört; orta öğretim düzeyinde ise beş seçenekli olması önerilir. 16. Seçenekler birbirinden bağımsız olmalı, biri diğerlerini içerir özellikte olmamalıdır. 17. Bir testteki bütün maddelerin seçenek sayıları aynı olmalıdır. Doğru cevap B seçeneğidir.
Soru 10
Sorgulamaya dayalı öğrenme, öğrencilerin bir amaç tanımlamasını, gerçekçi bir çözüm önerisi üretmesi ve bu önerileri test etmesini amaçlayan bir öğrenme yaklaşımıdır. Aşağıdaki tabloda, sorgulama çeşitleri ve bunları aşamalarında rol alan öğeler verilmiştir. Boş bırakılan yerlere gelmesi gereken öğeler hangi seçenekte sırayla doğru verilmiştir?  
  Yapılandırılmış Sorgulama Rehberli Sorgulama Açık Sorgulama
Soru sorma Öğretmen I Öğrenci
Süreci Planlama Öğretmen II Öğrenci
Sonuç elde etme III Öğrenci IV
A
Öğrenci, Öğrenci, Öğrenci, Öğretmen
B
Öğrenci, Öğretmen, Öğretmen, Öğrenci
C
Öğretmen, Öğretmen, Öğrenci, Öğrenci
D
Öğretmen, Öğrenci, Öğrenci, Öğrenci
E
Öğrenci, Öğretmen, Öğrenci, Öğrenci
10 numaralı soru için açıklama 
Yapılandırılmış sorgulama öğretmen tarafından soru sorularak başlatılan ve süreci öğretmenin planladığı sorgulama çeşididir. Sonuca öğrenciler süreci uygulayarak ulaşır. Rehberli sorgulama, sürecin öğretmen tarafından sorulan bir soru ile başlatıldığı, süreç planlamasının ve sonuca ulaşmanın öğrenci tarafından yapıldığı sorgulama çeşididir. Açık sorgulamada ise, süreç öğrencinin soru sormasıyla başlar ve süreci planlama ile sonuç elde etme aşamaları da öğrenciler tarafından yürütülür. Doğru cevap E seçeneğidir.
Soru 11
Erkan öğretmen dersinde büyük kan dolaşımını işleyecektir. Büyük kan dolaşımının, görünemeyeceği için anlaşılmasının güç olduğunu düşünen Erkan öğretmen, öğrencilere şehrin su şebekesinden örneklendirerek anlatmayı düşünmüştür. Damarlar ile su borularının ilişkilendiren Erkan öğretmen, öğrencileri ile tartışarak ortak yönlerini belirlemiştir. Dersin sonunda da sonuçları belirterek dersi sonlandırmıştır. Erkan öğretmen aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmıştır?
A
Eğitsel oyun
B
Drama
C
Analoji
D
Sinektik
E
Benzetim
11 numaralı soru için açıklama 
Analoji, öğrencilerin sonuç çıkarırken ve yeni kavramları öğrenirken kullandığı etkili bilişsel mekanizmalardan biridir. Analojiler bilinenlerle bilinmeyenler arasında bağ oluşturma sırasında çok etkilidirler. Analojiler, soyut kavramların anlaşılmasını kolaylaştırır, öğrencilerin ilgilerini artırır. Öğrenciye bilmediği kavramları öğretirken, bildiği örnekler ve benzetimlerden yararlanmak onun kavramı daha kolay ve anlamlı şekilde öğrenmesini sağlar. Erkan öğretmen de kan dolaşımını(bilinmeyen kavram), su şebekesine(bilinen kavram) benzeterek dersi anlatmıştır. Doğru cevap C seçeneğidir.
Soru 12
Fen ve Teknoloji Dersi öğretim programında öğretim süreçlerinde kullanılabilecek bir yol olarak önerilen yöntemlerden biri de ev ödevleridir.   Aşağıdakilerden hangisi ev ödevlerinin taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
A
Okulda öğrendiği veya geliştirdiği düşünceleri pekiştirmeli.
B
Kişisel gelişim, öz disiplin ve öğrenme sorumluluğuna katkıda bulunmalı.
C
Neyi ne kadar öğrendikleri hakkında düşünme fırsatı sağlamalı.
D
Sosyal ve kültürel şartlara uygun olmalı.
E
Başkalarının yardımı olmadan sadece kendinin yapabileceği ödevler olmalı.
12 numaralı soru için açıklama 
Ev ödevleri, derste araştırılan konuları gözden geçirme fırsatı verdiği ve öğrencilere bilimsel düşünme becerisi kazandırdığı için Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı’nın temel bir öğesidir. Ev ödevleri öğrencilerin: Kişisel gelişim, öz disiplin ve öğrenme sorumluluğuna katkıda bulunmalı, okulda öğrendiği veya geliştirdiği düşünceleri pekiştirmeli, sosyal ve kültürel şartlara uygun olmalı, neyi ne kadar öğrendikleri hakkında düşünme fırsatı sağlamalıdır. Ancak sadece kendisinin yapabileceği değil, başkalarının yardımı ile çalışma becerilerini de geliştirmelidir. Doğru cevap E seçeneğidir.
Soru 13
Hale öğretmen ağırlık merkezi konusunu işlediği gün sınıfa kutular getirmiş ve kutunun içine ağırlık yapacak materyaller koymuştur. Kutuların farklı yerlerini 1, 2, 3, 4 numaraları ile işaretlemiştir. Öğrencilere bu kutuları taşıyacak olsanız hangi noktadan taşırsınız diye sormuştur. Daha sonra öğrencilerin farklı noktalardan taşımaya çalışmasını istemiş ve deneyimleri hakkında sınıfça tartışmalar yaptırmıştır. Bu tartışma süresince kendi fikirlerini de belirtmiştir. Daha sonra öğrencilerinden bu konu ile ilgili bir kavram haritası oluşturmalarını isteyerek neler öğrendiklerini görmeye çalışmıştır.  Hale öğretmen 5E modelinin hangi aşamasını atlamıştır?
A
Giriş
B
Keşfetme
C
Açıklama
D
Derinleşme
E
Değerlendirme
13 numaralı soru için açıklama 
5E modeli yapılandırmacılığın bir uygulama şekildir ve beş aşamadan oluşur; giriş aşamasında, öğrencilerin hazırbulunuşlukları önemlidir, öğrencilerin dikkati çekilerek derse başlanır. Keşfetme aşamasında, uygun çözümler bulmaları için öğrencilere süre verilir. Açıklama aşamasında, öğrencilerin eksik bilgileri giderilerek, yanlış bilgileri düzeltilir. Derinleşme aşamasında, öğrencinin benzer problemler üzerinde öğrendiği çözümleri uygulamasıdır. Değerlendirme aşamasında ise, öğrencilerin performansları değerlendirilir. Hale öğretmen öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşamda nasıl kullanacakları ile ilgili bilgi vermektedir. Bu güdüleme amaçlı bir etkinliktir. Güdüleme etkinlikleri giriş aşamasında yapılacak etkinliklerdir. Daha sonra farklı noktalardan taşımalarını isteyerek bilgiyi yapılandırmaları için olanak yaratmıştır. Bu durum Keşfetme basamağıdır. Öğrencilerin deneyimleri hakkında tartışma yaptırarak, yanlış ve eksik yapılandırılmış bilgileri gidermeyi amaçlamaktadır. Bu aşama açıklama aşamasıdır. Kavram haritası oluşturmasını istemesi değerlendirme aşamasıdır. Ancak derinleştirme aşamasında yönelik bir etkinlik yaptırmamıştır. Doğru cevap A seçeneğidir.
Soru 14
Erkan öğretmen dersinde büyük kan dolaşımını işleyecektir. Büyük kan dolaşımının, görünemeyeceği için anlaşılmasının güç olduğunu düşünen Erkan öğretmen, öğrencilere şehrin su şebekesinden örneklendirerek anlatmayı düşünmüştür. Damarlar ile su borularının ilişkilendiren Erkan öğretmen, öğrencileri ile tartışarak ortak yönlerini belirlemiştir. Dersin sonunda da sonuçları belirterek dersi sonlandırmıştır. Erkan öğretmen analojilerin uygulama aşamaları ile ilgili aşağıdaki hangi noktada hata yapmıştır?
A
Hedef kavramı(bilinmeyen kavram) belirlemeyi kendisinin yapması
B
Kaynak kavramı(bilinen kavram) belirlemeyi kendisinin yapması
C
Benzer özelliklerini öğrenciler ile birlikte çıkarması
D
Dersin sonunda sonuç çıkarması
E
Benzemeyen yönlerine hiç değinmemesi
14 numaralı soru için açıklama 
Analojide amaç, kaynak kavramdaki özelliklerin, hedefe transfer edilmesidir. Analoji ile Öğretimin 6 aşaması bulunmaktadır. Bu aşamalar; Hedef kavram belirlenir, kaynak kavram belirlenir, benzer özellikler listelenir, benzer özellikler karşılaştırılır, benzemeyen özellikler vurgulanır, sonuçlandırılır. Erkan öğretmen benzemeyen özelliklerden hiç bahsetmemiştir. Bu öğrencilerde kavram yanılgılarına sebep olabilir. Doğru cevap E seçeneğidir.
Soru 15
I. Birbirinden bağımsız parçalı bilgileri değerlendirme II. Öğretmenle beraber grup değerlendirmesi ve kendi kendini değerlendirme III. Anlamlı ve derin öğrenilen bilgileri değerlendirme IV. Bilimsel anlamayı ve bilimsel mantığı değerlendirme Yukarıda verilenlerden hangileri çağdaş ölçme değerlendirme yöntemlerine ait bir özelliktir?
A
II, III
B
III, IV
C
I, IV
D
II, III, IV
E
I, II, III, IV
15 numaralı soru için açıklama 
Öğrenmede bireysel farklılıkları dikkate alan, bireyin kendine özgü özelliklerini ön plâna çıkararak herkesin sahip olduğu bilgilerle yeni aldığı bilgileri kendine özgü biçimde yapılandırdığını öne süren, bu nedenle de öğretim yöntem ve tekniklerinin mümkün olduğunca çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayan yapılandırıcı öğrenme yaklaşımı, ölçme ve değerlendirmede de öğrencilere bilgi, beceri ve tutumlarını sergileyebilecekleri çoklu değerlendirme fırsatları sunulması gerektiğini vurgular. Çağdaş ölçme değerlendirme yaklaşımlarının vurgu noktaları; alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri, öğretmenin ve öğrenme bir parçası olan değerlendirme, anlamlı ve derin öğrenilen bilgileri değerlendirme, birbirine bağlı, iyi yapılanmış bir bilgi ağını değerlendirme, bilimsel anlamayı ve bilimsel mantığı değerlendirme, öğrencinin ne anladığını öğrenmek amacı ile değerlendirme, dönem boyunca devam eden değerlendirme etkinlikleri, öğretmenle beraber grup değerlendirmesi ve kendi kendini değerlendirmedir. Doğru cevap D seçeneğidir.
Soru 16
Öğrencilerine bilimsel süreç basamaklarının hepsini kullandırmayı amaçlayan bir öğretmenin hangi deney türünü kullanması daha doğrudur?
A
Gösteri
B
Hipotez test etme
C
Kapalı uçlu
D
Grup deneyleri
E
Konu öncesi deneyleri
16 numaralı soru için açıklama 
Kapalı uçlu deneyler sınıflarda öğrenilen bilginin ispatlaması için kullanılan deneylerdir. Bu deneylerde tüm işlem basamakları öğrencilere verilerek adım adım ne yapacakları belirtilir. Adım adım öğretmen tarafından planlandığı için bilim süreç basamaklarını en iyi öğretecek deney türüdür. Doğru cevap C seçeneğidir.
Soru 17
Fen eğitiminde laboratuvar yönteminin etkinliği saptanmış olan amaçlara bağlıdır. Öğrenciler deney yaparken tümüyle deneyi yaşarlar ve ön bilgileriyle laboratuvarda keşfettikleri yeni bilgiler arasında bağ kurarlar. Laboratuvar uygulamalarının temel amaçları bilişsel, duyuşsal ve psikomotor olarak gruplandırılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel amaçlardandır?
A
Bilime yönelik olumlu tutum geliştirme
B
İncelemeye ait veri analiz etme becerilerini geliştirmek
C
İletişim becerilerini geliştirmek
D
Fen ve teknoloji ile ilgili mesleklere ilgi uyandırmak
E
Bilim ve bilimsel yöntemin kavranmasını sağlamak
17 numaralı soru için açıklama 
Bilişsel Amaçlar Zihinsel gelişime yardımcı olmak Bilimsel kavramların öğrenilmesine katkıda bulunmak Problem çözme becerilerini geliştirmek Yaratıcı düşünmeyi geliştirmek Bilim ve bilimsel yöntemin kavranmasına katkıda bulunmak Duyuşsal Amaçlar Bilime ve bilim adamlarına yönelik olumlu tutum geliştirmeye yardımcı olmak Bireyin kavrama yeteneği ve çevresini etkileme konusunda olumlu algılar geliştirmesine yardımcı olmak Fen ve teknoloji ile ilgili mesleklere ilgi uyandırmak Psikomotor Amaçlar Bilimsel inceleme ve araştırma yapmak ve bu bağlamda bilimsel süreç becerilerini geliştirmek İncelemeye ait verileri analiz etme becerilerini geliştirmek İletişim becerilerini geliştirmek Başkaları ile birlikte (ekiple) çalışma becerilerini geliştirmek Doğru cevap E seçeneğidir.
Soru 18
Dersinde tehlikeli bir deneyi göstermek isteyen Yeşim Öğretmenin aşağıdaki yöntem / tekniklerden hangisini kullanması daha uygun olur?
A
Deney
B
Vee diyagramı
C
Benzetme
D
Benzetim
E
Uzaktan eğitim
18 numaralı soru için açıklama 
Benzetim öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp olay üzerinde eğitici çalışmalar yaptıkları bir tekniktir. Öğrencilerin bu süreç içinde analiz, sentez ve değerlendirme becerileri gelişir. Daha çok öğrencilerin becerilerinin gelişmesi istendiği eğitim durumlarında kullanılır. Özellikle öğrenci için tehlikeli ve pahalı (maliyeti yüksek) durumlarda benzetim tekniği kullanılır. Doğru cevap D seçeneğidir.
Soru 19
Fen bilgisi öğretmeni Elif Hanım, öğrencilerine bir deney yaptırmak istemektedir. Ancak yeterli malzeme olmadığı için deneyi kendisi yapacaktır. Öğrencileri laboratuvara götürmüş ve tüm öğrencilerin görebileceği bir şekilde deneyini yapmaya başlamadan önce bir araç hazırlamıştır. Bu araç üzerinde deney sürecinin kuramsal boyutu, veri dönüşümleri, bulgular, sonuçlar, araç gereçler gibi tüm süreci bir bütün halde görmelerini istemektedir.   Elif öğretmenin kullandığı deney türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hipotezi test etme deneyi
B
Grup deneyi
C
Gösteri deneyi
D
Ders sonu deneyi
E
Bireysel deney
19 numaralı soru için açıklama 
Deneylerin hangi amaca hizmet ettiklerinin ve uygulamada nelere dikkat edilmesi gerektiğinin belirlenmesinde öğretmen ve öğrencilere yardımcı olması için Fen Bilgisi laboratuvarında yapılan deneyleri üç başlık altında toplanabilir : Sonuçlarına göre deneyler Yapılış sekline göre deneyler Yapılış zamanına göre deneyler Yapılış sekline göre deneyler üç grupta incelenebilir; Bireysel deneyler : Bu tür deneyler her bir öğrencinin kendi başına yaptığı deneylerdir. Her öğrenciye araç gereç sağlamanın zor olduğu kalabalık sınıflarda uygulanması zordur. Ayrıca öğretmenin sınıftaki her öğrenciye zaman ayırması da zordur. Grup deneyleri : Sınıftaki öğrencilerin 2 veya daha fazla kişilerden oluşan gruplar halinde yürüttükleri deneylerdir. Bir tek kişi tarafından yapılamayacak yardımlaşmayı gerektiren deneylerde grup çalışması tercih edilir. Gruptaki öğrencilerin görevlerinin dengeli dağıtılması ve bütün öğrencilerin sorumluluk alması önemlidir. Gösteri deneyleri (demonstrasyon) : Genellikle madde ve malzeme yetersizliği, deneylerin öğrenciler için tehlikeli olması, deneyin hassas çalışma gerektirmesi, sınıfların kalabalıklığı veya zaman yetersizliği gibi nedenlerden dolayı, deneylerin öğretmen veya seçilen bir grup tarafından öğrencilerin gözlemleyebilecekleri bir şekilde yapılması temeline dayanan deney türüdür. Soru öncülünde de öğretmen tarafından yapılıp öğrenciler tarafından gözlemlenmektedir. Doğru cevap C seçeneğidir.
Soru 20

Fen bilimleri dersi öğretim programı değerlendirme açısından aşağıdakilerden hangisini daha az vurgu yapar?

A
Alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımları
B
Birbirine bağlı bir bilgi ağını değerlendirme
C
Bilimsel anlamayı ve bilimsel mantığı değerlendirme
D
Grup değerlendirmesi ve öz değerlendirme
E
Öğretme ve öğrenmeden bağımsız değerlendirme
20 numaralı soru için açıklama 
Kullanılan fen ve teknoloji öğretim programı çağdaş bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Özellikle yapılandırmacı yaklaşıma vurgu yapar. O halde sorunun çözümünde hangisi yapılandırmacılığa uygun değildir diye düşünmek gerekmektedir. Yapılandırmacı yaklaşım A, B, C ve D seçeneklerinde verilenler yapılandırmacılığa uygun yaklaşımlardır. Ancak E seçeneğinde sürece hiç bakılmaksızın, ölçme değerlendirme süreçten bağımsız ele alınmaktadır. Bu geleneksek yaklaşımların değerlendirme şeklidir. Yapılandırmacılığa göre ölçme ve değerlendirme süreçten bağımsız olamaz. Doğru cevap E seçeneğidir.
Soru 21

Elif öğretme 5E modelini kullanmaktadır. Öğrencilerin birlikte çalışmaları için uygun ortam hazırlamış, öğrenci çalışmalarını takip etmiş, bu sırada öğrenciler de denencelerini test edip arkadaşlarıyla paylaşmıştır.

Elif öğretmen 5E modelinin hangi aşamasını uygulamaktadır?

A
Giriş
B
Keşfetme
C
Açıklama
D
Derinleşme
E
Değerlendirme
21 numaralı soru için açıklama 
5E modeli yapılandırmacılığın bir uygulama şekildir ve beş aşamadan oluşur; giriş aşamasında, öğrencilerin hazırbulunuşlukları önemlidir, öğrencilerin dikkati çekilerek derse başlanır. Keşfetme aşamasında, uygun çözümler bulmaları için öğrencilere süre verilir. Açıklama aşamasında, öğrencilerin eksik bilgileri giderilerek, yanlış bilgileri düzeltilir. Derinleşme aşamasında, öğrencinin benzer problemler üzerinde öğrendiği çözümleri uygulamasıdır. Değerlendirme aşamasında ise, öğrencilerin performansları değerlendirilir. Öncülde verilen durumda da öğrencilerin bilgileri yapılandırdıkları aktif olarak çalıştıkları aşama verilmiştir. Öğretmen rehber olarak öğrencilerin çalışmaları için uygun ortamı hazırlayıp onlara yol göstermektedir. Doğru cevap B seçeneğidir.
Soru 22
Ortaokul fen ve teknoloji dersi öğretim programının vizyonu, bireysel farklılıkları ne olursa olsun öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesidir. Aşağıdakilerden hangisi fen bilimleri okuryazarlığının boyutlarından biri değildir?
A
Fen’e ilişkin tutum ve değer
B
Bilimsel ve teknik Psikomotor beceriler
C
Fen – teknoloji – toplum – çevre ilişkileri
D
Bilimsel süreç becerileri
E
Doğrulama tipi laboratuvar becerileri
22 numaralı soru için açıklama 
Fen ve teknoloji okuryazarlığı, genel bir tanım olarak; bireylerin araştırma - sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bir bileşimidir. Fen ve teknoloji okuryazarlığı için 7 boyut düşünülebilir: Fen bilimleri ve teknolojinin doğası Anahtar fen kavramları Bilimsel Süreç Becerileri Fen – Teknoloji – Toplum - Çevre ilişkileri Bilimsel ve teknik psikomotor beceriler Bilimin özünü oluşturan değerler Fen’e ilişkin tutum ve değerler. Doğrulama tipi laboratuvar etkinlikleri öğretmen merkezli geleneksel öğretim becerisidir. Doğru cevap E seçeneğidir.
Soru 23

I. Bilimsel süreç becerileri

II. Fen – teknoloji – toplum – çevre

III. Dünya ve Evren

IV. Fiziksel olaylar

V. Tutumlar – değerler

Yukarıda fen bilimleri dersinin bazı öğrenme alanları verilmiştir. Bu öğrenme alanlarında bazıları doğrudan ünite kazanımları içermemektedir. Bu alanlar diğer kazanımları örecek şekilde programda yer almıştır.

Doğrudan ünite kazanımları olmayan alanları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
I, II, V
B
I, III, V
C
II, III, IV
D
II, III, V
E
I, III, IV
23 numaralı soru için açıklama 
Programın “Ünite Organizasyonu” bölümünde Canlılar ve Hayat, Madde ve Değişim, Fiziksel Olaylar, Dünya ve Evren öğrenme alanı ile ilgili kazanımlar, konu ve kavram sıralamasına göre düzenlenerek listeler hâlinde verilmiştir. Ancak Bilimsel Süreç Becerileri(BSB), Fen – teknoloji – çevre – toplum(FTTÇ) ile tutumlar – değerler(TD) öğrenme alanlarına yönelik kazanımlar ayrı olarak verilmemiştir. Ünite kazanımlarında yeri geldikçe, FTTÇ, BSB ve TD öğrenme alanlarına ait kazanımlara, numaraları kullanılarak atıf yapılmıştır. Bu şekilde ünite kazanımları ile FTTÇ, BSB ve TD kazanımları birbirine örülmüştür. Doğru cevap A seçeneğidir.
Soru 24
Fatma öğretmen çözeltilerin kaynama noktalarını işleyeceği derse başlarken kimlerin makarnayı sevdiğini sorarak derse giriş yapmış ve makarna yapımını anlatmıştır. Öğrencilere makarnaya tuz atılmasının nedenleriFatma öğretmen çözeltilerin kaynama noktalarını işleyeceği derse başlarken kimlerin makarnayı sevdiğini sorarak derse giriş yapmış ve makarna yapımını anlatmıştır. Öğrencilere makarnaya tuz atılmasının nedenleri hakkında tartışma yaptıran Fatma öğretmen bunun kaynama noktasını nasıl etkileyeceğini sormuştur. Daha sonra laboratuvara öğrencileri götüren Fatma öğretmen, öğrencilerle birlikte iki tencerede makarna yapmıştır. Tencerelerin birine tuz atmışlar diğerine atmamışlardır. Olayı öğrencilerinin dikkatlice gözlemlemelerini istemiştir. Daha sonra öğrencilerinden gözlem sonuçları ile dersin başındaki fikirlerini karşılaştırmaları ve sonuçlar hakkında yorum yapmalarını istemiştir. Fatma öğretmenin süreçte kullandığı model / yöntem / teknik aşağıdakilerden hangisidir? hakkında tartışma yaptıran Fatma öğretmen bunun kaynama noktasını nasıl etkileyeceğini sormuştur. Daha sonra laboratuvara öğrencileri götüren Fatma öğretmen, öğrencilerle birlikte iki tencerede makarna yapmıştır. Tencerelerin birine tuz atmışlar diğerine atmamışlardır. Olayı öğrencilerinin dikkatlice gözlemlemelerini istemiştir. Daha sonra öğrencilerinden gözlem sonuçları ile dersin başındaki fikirlerini karşılaştırmaları ve sonuçlar hakkında yorum yapmalarını istemiştir. Fatma öğretmenin süreçte kullandığı model / yöntem / teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A
5E modeli
B
Gösteri
C
Gösterip yaptırma
D
Bil – İste – Öğren
E
Tahmin – Gözlem – Açıklama
24 numaralı soru için açıklama 
Tahmin – Gözlem – Açıklama yöntemi öğrencilerin, araştırmacı tarafından hazırlanan etkinlikte geçen olayın sonucunu nedenleriyle birlikte tahmin etmeleri, olayı gözlemlemeleri ve tahminleri ile gözlemleri arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırmaya yönelik açıklama yapmalarını gerektirmektedir. Kısaca yöntem, tahmin etme, tahminlerini doğrulama, gözlemlerini tanımlama ve yapılan tahmin ve gözlemler arasında var olan çelişkileri giderme basamaklarını içermektedir. Soru öncülünde de öğretmen ilk önce öğrencilerin fikirlerini yani tahminlerini almış, sonra gözlem yaptırtmış daha sonra tahminleri ile gözlemlerini karşılaştırmalarını sağlamıştır. Doğru cevap E seçeneğidir.
24 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
21222324
Geri dön

Soru sor ya da yorum yap :)

%d blogcu bunu beğendi: